Giấy chứng nhận đăng ký thuế In Email
Viết bởi Trung Hiếu   
Thứ hai, 07 Tháng 9 2009 11:00
Đăng ký thuế

Công ty Luật TNHH BẠCH ĐẰNG chính thức được Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế ngày 14 tháng 04 năm 2009. Mã số thuế: 0307998370. Cơ quan quản lý thuế trực tiếp: Chi cục thuế Quận 10 - Tp. Hồ Chí Minh.

 

BỘ TÀI CHÍNH

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION

MÃ SỐ NGƯỜI NỘP THUẾ

TAX IDENTIFICATION NUMBER

0307998370

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

FULL NAME OF TAXPAYER

CTY LUẬT TNHH BẠCH ĐẰNG

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

NUMBER ANH DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE

41.07.1011/TP/ĐKHĐ

03/04/2009

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION

 

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN

NUMBER OF IDETITY CARD

ISSUED ON (DD/MM/YY) IN…

024549856

NGÀY CẤP MÃ SỐ THUẾ

DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER

14/04/2009

CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP

TAX DEPARTMENT IN CHARGE

CHI CỤC THUẾ QUẬN 10

 

Ngày 14 tháng 04 năm 2009

(dd/mm/yy)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT

(Đã ký – Signed)

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Ln đầu trang